Adresas: 
F. Janušio g. 14, Kretinga
Tel.: 445-79343

Internetinė svetainė: 
http://www.zilvitis.kretinga.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Kretingos r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis – darželis:

rūpinasi vaiko asmenybe, kuria saugią, jaukią, sveiką ir vaikui patogią aplinką;

 • tenkina vaikų pagrindinius poreikius: žaisti, judėti, kurti, pažinti, eksperimentuoti;
 • ugdytiniai susipažįsta su etnokultūros, ypač savo regiono (žemaičių karšto), ypatumais, tarme, tautodaile, tautosaka ir t. t.;
 • dirba pedagogai, turintys reikiamą pasirengimą mokykliniam ugdymui organizuoti;
 • suteikia specialiąją  pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų, papildomai konsultuoja tėvus , kurių vaikai nelanko įstaigos (dirba logopedas);
 • skiria didelį dėmesį vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugai, socialiniam ir psichologiniam saugumui;
 • sudaro palankias sąlygas vaiko socialinei brandai, asmeninių ir intelektualinių vaiko gebėjimų sklaidai, fiziniam vaiko vystymuisi per etninį ugdymą;
 • sudaro sąlygas vaikų saviraiškos, kūrybiškumo plėtojimui. Vykdo papildomą meninį ugdymą (dirba meninio ugdymo mokytojas);
 • lavina vaikus  etnografiniame ansamblyje „Sietynas“ (dirba meninio ugdymo mokytojas);
 • teikia pramoginių ir sportinių šokių pagrindus  (dirba sportinių šokių mokytojas);
 • derina ir tobulina veiksmus, bendradarbiavimui su tėvais;
 • pažįsta vaiką, jo šeimą ir jos tradicijas;
 • sutaria su tėvais dėl bendrų tikslų ir siekiamų rezultatų vertinimo;
 • padeda tėvams pažinti, perimti etnokultūros,  ypač vietinio regiono (žemaičių krašto) , vertybes, savo pavyzdžiu skatina jas puoselėti ir tęsti;
 • savo veikla prisideda prie Kretingos rajono etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo;

Ankstyvasis amžius. Individuali įstaigos ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų (2-3 metų) ugdymo programa „Vaikai žaidžia teatrą“.

Ikimokyklinis ugdymas. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.

Priešmokyklinis ugdymas.Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir išsilavinimo standartai“. Švietimo aprūpinimo centras,.2003. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.

Logopedinė pagalba. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“, Ivoškuvienė R, 1997. „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“, Ivoškuvienė R., Kaffemanienė I. 2003.